Oversikt over alle tjenester


A

Abort
Adopsjon
Alkoholsalg
Allemannsrett
Allergi
Alternativ behandling
Ambulerende vaktmester
Arbeidsavklaringspenger
Arbeidsavtale
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsmiljø
Arbeidssøking
Arbeidstid
Arbeidstvist
Arkiv
Avlastningsbolig
Avlastningshjem
Avløpshåndtering
Avløsertilskudd

B

Barnebidrag
Barnehageplass
Barnepark
Barnepensjon
Barnetrygd
Barnevern
Bedriftsetablering
Behandlingsreise
Besøkshjem
Bibliotektjenester
Bioteknologi
Blodgiving
Bofellesskap
Boligfinansiering
Bostøtte
Brannvern og eksplosjonsvern
Bransjekrav
Brøyting
Byggekostnad
Byggesak
Bålbrenning

C

CV

D

Dagtilbud
Dans
Designbeskyttelse
Dom
Domstol
Dyrehelse
Døvetolk

E

Egenbetaling
Eiendomsomsetning
Eiendomsskatt
Eksamen
Engangsstønad
Ergoterapi
Ernæring
Etablering av barnehage
Etterutdanning og videreutdanning

F

Fagopplæring
Fagskoleutdanning
Familievern
Farlig avfall
Farskap
Fastlege
Feiing
Ferdigattest
Ferie
Festival
Film og kino
Film- og videokonsesjon
Fjernundervisning
Forbruksutgifter
Foreldrepenger
Foreldrepermisjon
Foretaksregistrering
Forurenset grunn
Fosterhjem
Frikort for helsetjenester
Friområde
Fritidsfiske
Fyrverkeri
Fysioterapi
Fysisk aktivitet

G

Gangveg
Gatelys
Gift
Gjeldsrådgivning
Gravemelding
Grunnskole
Grunnskoleopplæring for voksne

H

Habilitering og rehabilitering
Havn
Helsestasjon
Hjelpemidler
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hovedavtalen
Husdyrhold
Høgskole og universitet

I

Idrettsanlegg
Idrettsarrangement
Idrettslag
Idrettsmidler
Import
Inkluderende arbeidsliv
Innbyggerinitiativ
Innemiljø
Innsynsrett
Inntekts- og formuesskatt
Introduksjonsprogram for innvandrere
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no