Skip Navigation Links(Hjem) > Høringer
Høringer
Publisert 24.10.2019
ikon-leser plan.png

Odda kommunestyre vedtok 18.09.19 reguleringsplan for Eitrheimsvågen. Planen legg til rette for nytt næringsareal, nytt nærmiljøanlegg og eksisterande barnehage. 

Publisert 23.10.2019

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 02.10.19, å leggje detaljreguleringsplan for Vasstun  ut på offentleg ettersyn. 

Publisert 02.10.2019
ikon-leser plan.png

Detaljreguleringsplan for Langedalen felt Q1, R, S, T og U vart vedteken i Odda kommunestyre den 18.09.19, med plankart datert 13.06.19 og føresegner datert 23.08.19. Planen legg til rette for 90 fritidsbustadar.

Publisert 10.09.2019
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 04.09.19, å leggja detaljreguleringsplan for Solfonn ut på offentleg ettersyn. 

Publisert 09.09.2019
ikon-leser plan.png

Detaljreguleringsplan for Boliden Odda AS vart vedteke i Odda kommunestyre den 19.06.10, med plankart datert 04.06.19 og føresegner datert 04.06.19. 

Publisert 03.06.2019
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Håra gnr. 30 bnr. 3 ut på offentleg ettersyn. 

Publisert 21.05.2019
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Bråstøl ut på offentleg ettersyn.
 

Publisert 18.02.2019

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbygging av fritidsbustader samt utviding av eksisterande skianlegg. Framlegg til plan vil vera i tråd med overordna kommunedelplan, forutan etablering av 2 heistrasear og løypenedfarter. Desse vert liggande i område regulert til LNF i gjeldande kommunedelplan, og er det som utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Publisert 22.11.2018
Oppstartsvarsel Håra 2018

I medhald av plan og bygningslova, § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varsla at Norconsult AS på oppdrag for Håradalen hytteutleige AS set i gang arbeid med detaljregulering for del av eigedom gnr. 30, bnr. 3, i Håra, Odda kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbusetnad og næringsareal.

Publisert 07.11.2018
ikon-leser plan.png

Odda kommunestyre vedtok, den 24.10.18, å leggje detaljreguleringsplan for Langedalen felt Q1, R, S, T og U ut på offentleg ettersyn.

 

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no