Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Høringer
Høringer

Offentleg ettersyn av reguleringsplan på Håra

ikon-leser plan.png - Klikk for stort bilde

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Håra gnr. 30 bnr. 3 ut på offentleg ettersyn. 

Føremålet med planen er å omregulere gnr. 30 bnr. 3 på Håra frå landbruks-, natur- og friluftsområde til næringområde. Det kan og verte aktuelt å nytte noko av eigedomen til fritidsbustad. Eigedomen er ein gamal landbrukseigedom, men har ikkje vorte nytta til gardsdrift på lengre tid.

 

I perioden planen ligg på offentleg ettersyn ber vi om innspel. Frist for å komma med innspel er sett til 03.07.19. Innspel skal merkast med saksnr. «merknad planid 2018005» og sendast til:

 

postmottak@odda.kommune.no

 

evt.
Odda kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

 

 

Her finn du dokument i saka:

Planskildring (PDF, 20 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner

Ros-analyse (PDF, 5 MB)

Skredfarevurdering (PDF, 6 MB)

Vedtak frå Utviklingskomiteen (PDF, 663 kB)

Innspel til oppstart av planprosessen

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 03.06.2019
Publisert 21.05.2019
ikon-leser plan.png

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok, den 08.05.19, å leggja detaljreguleringsplan for Bråstøl ut på offentleg ettersyn.
 

Publisert 18.02.2019

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbygging av fritidsbustader samt utviding av eksisterande skianlegg. Framlegg til plan vil vera i tråd med overordna kommunedelplan, forutan etablering av 2 heistrasear og løypenedfarter. Desse vert liggande i område regulert til LNF i gjeldande kommunedelplan, og er det som utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Publisert 22.11.2018
Oppstartsvarsel Håra 2018

I medhald av plan og bygningslova, § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varsla at Norconsult AS på oppdrag for Håradalen hytteutleige AS set i gang arbeid med detaljregulering for del av eigedom gnr. 30, bnr. 3, i Håra, Odda kommune.

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbusetnad og næringsareal.

Publisert 07.11.2018
ikon-leser plan.png

Odda kommunestyre vedtok, den 24.10.18, å leggje detaljreguleringsplan for Langedalen felt Q1, R, S, T og U ut på offentleg ettersyn.

 

Publisert 28.09.2018
ikon-leser plan.png

I samband med kommunesamanslåinga har Fellesnemnda for Ullensvang kommune bestemt at vi skal starte arbeidet med ein ny felles kommuneplan. I den samanheng er det no utarbeida eit planprogram, som er eit førebuande dokument for kommuneplanarbeidet. Planprogrammet skal sei noko om føremålet med arbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behovet for utgreiingar. 

Publisert 20.06.2018

Utviklingskomiteen i Odda kommune vedtok 02.05.18 å leggje reguleringsplanane for ny E134 mellom fylkesgrensa og Seljestad ut på offentleg ettersyn i 10 veker. Det er Statens vegvesen som fremjer planane og Odda kommune som handsamar dei.  

Publisert 03.05.2018
hybridløysing dicy - skisse

Avdeling for samfunnsutvikling framla 02.05.18 saker og prosjekt for Utviklingskomiteen.

 

Dette omhandlar framtidig bruk av mellom anna Ovn 3 og Dicylageret, samt pågåande planprosessar knytt til Almerket, Eide sjukeheim og E134.

 

Presentasjonen kan lastast ned under.

 

Anbefalt prosjektskisse for utvikling av Dicylageret

Publisert 26.03.2018


Reguleringsplan for Sjurasvingen vart vedteken av Odda kommunestyre 14.03.18. Planen legg til rette for 18 nye fritidsbustadar i Håradalen.  

Publisert 05.12.2017
ikon-leser plan.png

Odda kommunestyre vedtok 22.11.17 reguleringsplan for Langedalshaugen. Dokumenta kan du finne her.

Publisert 12.01.2017
ikon-leser plan.png

21.12.16 vedtok Odda kommune reguleringpslan for Lontjørnshaugane. Planen er ein revidering av deler av bebyggelsesplan for Solfonn-Langedalen frå 2007. Endringa legg til rette for ei god utvikling av hytteområdet like over Solfonn.  

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no