Behandlingsreise til utlandet

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er eit supplement til ulike behandlingstilbod som finst i Noreg. Dei fleste behandlingane skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyane.

Oppdatert

01.05.2010 11:40

Kriterier

Du må ikkje lide av andre alvorlege sjukdommar som til dømes

  • angina pectoris / nyleg hatt hjarteinfarkt
  • hjartesvikt
  • ubehandla høgt blodtrykk
  • kreftsjukdom (det skal gå tre år etter avslutta behandling)
  • alvorlege psykiske lidingar

Legen vil kunne gje deg fleire opplysningar om kva for sjukdommar som kan hindre deg i å reise. Alle som søkjer må i utgangspunktet kunne greie seg sjølve.

Målgruppe

Personar som har

  • astma, kroniske lungesjukdommar og atopisk eksem (born og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sjukdom
  • seinskadar etter poliomyelitt (postpolio)

Pris

Du må betale ein eigendel. Born og ungdom betaler ingen eigendel.

Behandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av ein lege i Behandlingsreiser.

Behandlingstid

Tida varierer etter kva slags behandling du søkjer om. Du får melding i god tid før avreisa.

Søknadsfrist

Sjå lenkje Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrar, dokument, kart og liknande.

Klage

Det er ikkje høve til å klage, men du kan sende inn tilleggsopplysningar som kan endre prioriteringa.

Mottaker

Skjemaa skal sendast samla til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Vedlegg

Epikrise frå revmatolog (ikkje eldre enn fem år) og andre viktige opplysningar som kan vere viktige

Veiledning

Hos NAV Trygd får du søknadsskjema (to eksemplar) som du tek med deg til legen. Det eine skjemaet blir fylt ut av legen, det andre fyller du ut sjølv.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no