Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Beskrivelse

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eiendomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Oppdatert

13.12.2010 12:35

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

Behandling

Overtakstnemnda behandlar krav om overtakst (klage over skattetakst).

Veiledning

Kravet om overtakst skal vere skriftleg og leverast til leiaren i skattetakstnemnda eller skatteoppkrevjaren innan fire veker etter at skattelista er lagd ut.

.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no