Konfliktråd

Beskrivelse

Konfliktrådet har til oppgåve å mekle i konfliktar som oppstår på grunn av at éin eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap e.l. Partane skal sjølve aktivt bidra til å finne ei løysing. Døme på saker som kan behandlast i konfliktrådet, er nabo- og familiekonfliktar og mindre alvorlege lovbrot.

Konfliktrådet skal vere eit alternativ til tradisjonelle straffereaksjonar. Ved å mekle kan konfliktrådet hindre at konfliktar eskalerer og endar i lovbrot.

Oppdatert

01.05.2010 18:41

Kriterier

Mekling i konfliktrådet krev samtykke frå begge partane. Partane må møte personleg i meklingsmøtet. Ein kan ikkje ha med deg ein fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partane får bistand frå andre støttepersonar.

Pris

Tenesta er gratis.

Behandling

Konfliktrådsleiaren vil vurdere om saka di passar for mekling. Konfliktrådet hjelper med å innhente samtykke til mekling frå andre konfliktpartar. Meklingsmøtet blir normalt gjennomført med éin mekler til stades. Meklaren avgjer om den avtalen partane kjem fram til, skal godkjennast.

Behandlingstid

Konfliktrådet har ein gjennomsnittleg saksbehandlingstid på ca. 35 dagar (frå da du tok kontakt til saka er ferdig mekla).

Klage

Det er partane sjølve som kjem fram til ei løysing i form av ein avtale. Det er derfor ikkje høve til å klage til konfliktrådet på innhaldet i avtalen. I straffesaker har du ei angrefrist på éi veke. I sivile saker kan partane sjølve avtale ei angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser ei sak eller nektar å godkjenne ei avtale innan ei frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klagen må rettast til konfliktrådet. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktråda.

Veiledning

Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet anten ved telefon, brev, e-post eller ved personleg oppmøte.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no