Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Leksehjelp i grunnskulen

Beskrivelse

Elevar på 1.– 4. årstrinn har rett til leksehjelp. Leksehjelpa skal gje elevane hjelp med skulearbeidet, og reknast ikkje som ein del av opplæringa. Det er frivillig om ein vil delta, men kommunen pliktar å tilby leksehjelp. Kommunen skal sørgje for at elevane i leksehjelpa har eit forsvarleg tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Føremålet med leksehjelpa er å gje elevane opplevinga av å meistre skulearbeidet og å jamne ut sosiale skildnader.

 

Oppdatert

29.07.2011 11:40

Kriterier

  • Det skal tilbydast totalt åtte timar leksehjelp per veke på 1.–4. årstrinn
  • Kvart årstrinn skal minimum ha éin time leksehjelp per veke
  • Tilbodet kan ikkje avgrensast til elevar som har ekstra behov for opplæring
  • Det er ikkje noko krav om at leksehjelparane skal ha pedagogisk kompetanse
  • Elevgruppa skal ikkje vere større enn at kvar elev blir følgd opp individuelt

Pris

Tenesta er gratis.

Klage

Elevar og foreldre kan be om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom vedtak ikkje er gjort innan rimeleg tid, kan du likevel klage som om det er gjort vedtak.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no