Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Ulykkesforsikring for elevar

Beskrivelse

Kommunen og fylkeskommunen pliktar å sørgje for ulykkesforsikring for elevane. Forsikringa skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet er 5 gonger grunnbeløpet i folketrygda (G) og ved død 1 G.

Oppdatert

02.05.2010 13:30

Kriterier

Forsikringa gir eleven dekning for ulykkesskade som har hendt 

 • på skolen i skoletida
 • på veg mellom heim og skole
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på veg mellom heim og arbeidsplass 
 • under transport, skoleturar, idrettsdagar, leirskolar og liknande som skolen er ansvarleg for 
 • under Operasjon dagsverk og andre liknande elevaktivitetar, og mellom heim og den stad der aktiviteten skjer
   

For elevar ved internatskolar gjeld forsikringa heile døgnet i den tid elevane held seg på skolen, men ikkje i feriar og liknande fråvær.

Forsikringa kan gjere unnatak frå dekninga når årsaka til skaden er

 • forgifting ved mat, drikke eller nytingsmiddel
 • infeksjon eller stikk/bit av insekt 
 • smitte gjennom bakteriar, virus eller anna smittekjelde
 • psykiske skadar 
   

Målgruppe

 • Elevar i grunnskolen og vidaregåande skole
 • Lærlingar og lærekandidatar

Forsikringa gjeld ikkje elevar under opplæring spesielt organisert for vaksne  eller barn i skolefritidsordninga.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no