Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Barnehager

Status i forhold til barnehageplasser inneværende bhg år 2017/2018
 

Eitrheimsvågen barnehage har ledig plass for barn født i 2016 og 2015.

For mer informasjon ta kontakt med styrer Asle Natås Lægreid. Tlf. arb.: 53654225 Mobil: 97558490

Tyssedal barnehage har ledige plasser for barn født i 2016 og 2015.

For mer informasjon ta kontakt med styrer Kari Elisabeth S. Lund. Tef. arb.: 53654220

De andre barnehagene i Odda kommune har for tiden ingen ledige barnehageplasser (pr. 22.01.18).

For mer informasjon om enkeltbarnehager ta kontakt med styrer (RabbenEidesåsenHestavoll Eitrheimsvågen Røldal, Skare og Tyssedal.)

Søknadskjema finner du her.

Status hovedopptak 2018/2019

Prosessen med opptak av barn i barnehage fra august 2018 er i gang. Det blir sendt ut tildelingsbrev senest innen medio april. Det er 14 dagers svarfrist. Av erfaring så viser det seg at noen takker nei til plass eller vi får nye ledige plasser utover våren pga flytting. Felles opptak fra august 2018 foregår derfor også ut mai måned. Det blir også foretatt opptak i den enkelte barnehage, fortløpende, etter dette. 

Søke ny barnehageplass eller endre opphold/barnehage for barnehageåret 2018/2019
 

Søknadsfrist for hovedopptaket og endring av opphold eller barnehage er 1. mars.

Oppstart nytt barnehageår 2018/2019 er 16. august 2018.

Nye barn:

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som er født i november 2017 vil få rett til plass fra november 2018, og må søke om plass ved hovedopptaket.   
  • Barn som ønsker endring av plass, eller endring av barnehage for barnehageåret 2017/2018 må også søke om plass ved hovedopptaket.

Hovedopptaket gjelder plasser som blir ledige i august når et helt årskull slutter i barnehagen. Brukernes prioriteringer skal tillegges vekt i opptaket, men det må være ledig kapasitet i de prioriterte barnehagene for at dette kan innfris.
 

Når det er flere søkere enn plasser, skal søkere som har rett til plass etter lov om barnehager § 13, prioriteres. Det må da legges ved sakkyndig vurdering fra sakkyndig instans (lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste), eller vedtak som er fattet etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd.
 

Søknadsskjema finner du her (åpner i januar 03.01.18)
Mer informasjon finner du her (PDF, 301 kB).

Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 53654000, eller barnehage@odda.kommune.no

 

Oppsigelse

Skjema finner du her.

Foreldrebetaling

 

Fra 1. mai 2015 innføres ny ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Fra 1. august 2016 innføres ordning for gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer i barnehage.

Søknadskjema og informasjon finner du her. (PDF, 269 kB)

Betalingssatser fra 01.01.18. finner du her.

 

Fritak for foreldrebetaling pga. langvarig sykdom: her. (PDF, 93 kB)

 

Vedtekter for barnehager

Vedtekter (PDF, 124 kB) for barnehager i Odda kommune ble endret  etter vedtak i Odda kommunestyre sak 032/16, 14.02.18.

 

 

Klage

Jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §6 har søker klagerett.


Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass

- Søker kan også klage dersom vedkommende verken får sitt første eller andre oppfylt

- Ved supplerende opptak kan bare søkere som har lovfesta rett til prioritet klage

- Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket

- Klagen sender du til den instansen som har fatte vedtaket

 

Dersom kommunen konkluderer med at barnet skulle fått tilbud om den ønska plassen, skal det få tilbud om den første ledige plassen etter at barnetmed lovfesta rett til prioritet har fått tilbudet.

Dersom klageren ikke får medhold, går saken videre til klagenemda som er klageinstans i kommunen.


 

Nyttig informasjon ved oppstart i barnehage finner du her

 

Barnehagerute 2017-2018 (PDF, 344 kB)

Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage (PDF, 155 kB)

Kan mitt barn gå i barnehagen idag ? (PDF, 86 kB)

Se ellers link til den enkelte barnehage sin nettside under.

Velkommen til barnehagen

Folderen gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen (FUB). Folderen blir oversatt til engelsk, somali, arabisk, urdu, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Barnehager i Odda kommune
Kommunen eier og driver 7 barnehager. I Odda sentrum ligger Rabben, Eidesåsen, Hestavoll og Eitrheimsvågen barnehage. Vi har også barnehager i RøldalSkare og Tyssedal.

Fra 1.august 2014 er Tyssedal barnehage og Røldal barnehage organisert i Oppvekstsenter sammen med Tyssedal barneskole og Røldal skule.


Vi har ingen private barnehager i Odda kommune.

 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker til og bruker av barnehagene i Odda kommune.
 

Sist endret 09.03.2018
kontaktperson
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
wenche.jordal@odda.kommune.no
Tittel :
Barnehagefaglig rådgiver
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no