Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Aktuelt
Aktuelt

Informasjon om feiing og tilsyn i fritidsboliger

Feier på tak - Klikk for stort bilde

Ny forskrift om brannforebygging trådte i kraft 01.01.2016. Denne forskriften setter krav til feiing og tilsyn også i fritidsboliger. Der det tidligere var krav til feiing og tilsyn i boliger, er det nå krav til feiing og tilsyn i alle byggverk med fyringsanlegg.

 

 

Ny forskrift om brannforebygging trådte i kraft 01.01.2016. Denne forskriften setter krav til feiing og tilsyn også i fritidsboliger. Der det tidligere var krav til feiing og tilsyn i boliger, er det nå krav til feiing og tilsyn i byggverk:

Ǥ 17. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.»

Hva betyr dette for meg som eier av fritidsbolig?

 

Hytter/fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovpålagt feiing og tilsyn. De nye forskriftene betyr at du som eier av hytte/fritidsbolig kommer under samme ordning som feiing/tilsyn av bolig.

 «§ 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Eieren skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart. Etter å ha mottatt varsling om feiing eller tilsyn skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst* til hele fyringsanlegget»

*Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

  • Ved feiing gjennom innvendig feieluke må eieren sørge for atkomst til luken
  • Ved feiing fra tak må tilfredsstillende atkomst ses i sammenheng med kravene til sikring av arbeidstakere ved arbeid i høyden. Feieren skal ha tilfredsstillende atkomst opp til og på taket. Kravene følger av arbeidsmiljølovens Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.

 

Tiltak fra brannvesenet sin side i denne prosessen

 

 

  • 2016 har blitt nyttet til å foreta vurderinger og implementere nytt forskriftskrav. Det har ikke blitt sendt ut innkreving av feieavgift dette året.
  • Fra 2017 påstartes kartlegging og innkreving av feieavgift for fritidsboliger. Feieavgift fritidsboliger er i 2017 kr. 432,- + mva. og vil bli innkrevd i 4.kvartal. I 2018 vil feieavgift bli fordelt på 4 kvartaler.
  • Det er om lag 1500 fritidsboliger i Odda kommune. Dette medfører at ikke alle får tilsyn eller feiing de første år. Det utarbeides feie- og tilsynsfrekvens basert på kartlegging, tilsvarende som for bolighus.
  • Dersom deres fritidsbolig ikke har fyringsanlegg må du melde fra til Odda kommune på postmottak@odda.kommune.no.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Sigbjørn S Kleppe

Brannsjef

Odda brann og redning

Sist endret 10.11.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no