Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater

Helsedirektoratet - Klikk for stort bilde

 

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogater, til dømes e-sigaretter, må registrera seg innan 31. desember 2017. Kommunen skal føra tilsyn med tobakkssalet. Registreringsplikta omfattar ikkje nettsal.

 Tobakkssalgsregisteret er offentleg og skal gje oversikt over:

  • Lovlege salsplassar og grossistar av tobakksvarer og tobakkssurrogater.
  • Kva salsplassar og grossistar det lovleg kan omsettas tobakksvarer og tobakkssurrogater til og frå.
  • Kva salsplassar og grossistar det skal førast tilsyn med.

Les meir om ordninga her.
 

Kommunane skal føre tilsyn med tobakksalet. Me har gjeve Sals- og skjenkekontrollen i Kvam oppdraget med dette. Tilsyn skal førast minst ein gang årleg, og det skal vere to ganger så mange tilsyn som det er salsplassar. Tilsynet vil særleg ta for seg aldersbestemmingar og internkontrollen. Det vert difor oppmoda at verksemda utarbeider internkontroll tobakk slik det skal vere gjort i høve alkohol.

Avgift
Kommunen kan krevje inn ein årleg avgift på 4.500 kroner for faste sal, og 1.200 kroner for einskilde/mellombels sal opp til 30 dagar (t.d. festivalar), jf. §24 i Tobakksalforskriften. Dette skal opp som politisk sak til Odda formannskap i byrjinga av 2018.

Spørsmål? Ta kontakt med sakshandsamar for alkohol og servering Aslaug Margrethe Åkre, tlf. 53 65 40 33 eller e-post ama@odda.kommune.no
 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 02.01.2018
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no