Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Oppstart av planarbeid i Håradalen - reguleringplan for Malkeplassen med konsekvensutgreiing

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbygging av fritidsbustader samt utviding av eksisterande skianlegg. Framlegg til plan vil vera i tråd med overordna kommunedelplan, forutan etablering av 2 heistrasear og løypenedfarter. Desse vert liggande i område regulert til LNF i gjeldande kommunedelplan, og er det som utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Last ned filer her:

Oppstartsvarsel (PDF, 107 kB)

Avgrensing av planarbeidet (kart) (PDF, 7 MB)

Vurdering av behovet for konsekvensutgreiing (PDF, 2 MB)

 

Me inviterer til samarbeid og medverknad i den komande prosessen.

 

Innspel eller merknadar som gjeld løysingar eller særskilde tema som er relevante for planarbeidet kan sendast skriftleg til:

Norconsult AS, Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord

E-post: eirin.sandsta.kvale@norconsult.com

 

Frist for å kome med innspel til oppstart av planarbeidet og utkast til planprogram er sett til 22.03.2019

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 18.02.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no