Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

Beskrivelse

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Oppdatert

13.12.2010 12:46

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

Behandling

Formannskapet gjer vedtak om nedsetjing på bakgrunn av innstillinga frå skatteoppkrevjaren.

Klage

Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

Veiledning

Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

Referanser

Sist endret 07.11.2013