Fylling eller planering av terreng

Beskrivelse

Dersom du ønskjer å fylle ut eller planere terrenget på tomta di utan at det medfører vesentlege endringar, treng du ikkje sende melding eller søknad til plan- og bygningsmyndigheita i kommunen. Det er likevel ei rekkje vilkår som må oppfyllast. Ønskjer du dispensasjon frå gjeldande føresegner, må du i alle fall sende ein søknad.

Det er ikkje noko formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte vere ein fordel at du snakkar med naboar og tverrbuarar som kan tenkjast å bli berørte av tiltaket. Du kan da gjere det klart at det ikkje er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikkje medfører urimeleg ulempe eller er til sjenanse.

Oppdatert

04.09.2008 12:47

Kriterier

Generelle vilkår:
  • Det må vere eit mindre tiltak som ikkje fører til fare eller ulempe for omgivnadene
  • Tiltaket er ikkje i strid med  plan- og bygningslova
  • Tiltaket er ikkje i strid med arealdelen i kommuneplanen, reguleringsplan eller utbyggingsplan
Særskilde vilkår:
  • Tiltaket oppfyller alle relevante byggtekniske krav, slik som omsynet til miljø, grunnforhold og tryggleik
  • Tiltaket må ikkje føre til eit avvik på meir enn 3,0 meter frå opprinneleg terrengnivå i spredtbygde strok
  • Tiltaket må ikkje føre til eit avvik på meir enn 1,5 meter frå opprinneleg terrengnivå i tettbygde strok
  • Tiltaket må ikkje føre til eit avvik på meir enn 0,5 meter frå opprinneleg terrengnivå i rekkje- eller kjedehus
  • Endringar i terrenget må ikkje hindre sikta i frisiktsonar mot veg
Dersom du har mistanke om at tiltaket kan påverke freda kulturminne, eller du treff på slike kulturminne når du skal gjennomføre tiltaket, må du kontakte kulturmyndigheitene.

Målgruppe

Tomteeigarar

Klage

Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikkje påklagast av naboar og andre involverte. Dei må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere om innvendingane er rettkomne.

Kommunen kan - i spesielle tilfelle - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket fører til sjenanse for omgivnadene. I slike tilfelle må tiltaket behandlast som ein søknad. Vedtaket frå denne behandlinga kan påklagast av partane, deg eller naboane. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Veiledning

Du treng ikkje å sende søknad eller melding til kommunen dersom tiltaket samsvarar med vilkåra over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for å få meir informasjon. Hugs at du er sjølv ansvarleg for at tiltaket ikkje skjer i strid med dei nemnde reglane.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no