Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Mellombels botilbod

Beskrivelse

Har du eit akutt bustadbehov og ikkje kan skaffe deg bustad på eiga hand, pliktar kommunen å finne eit mellombels botilbod til deg. Kommunen skal tilby forsvarleg husvære til barnefamiliar, born og unge. Det tyder mellom anna at tilbodet i utgangspunktet ikkje gjeld for rusmiddelmisbrukarar.

Oppdatert

22.11.2011 14:33

Kriterier

Du treng bustad i eit nødstilfelle.

Pris

Tenesta er gratis, men dersom du har råd til det, vil du kunne betale delar av husleiga sjølv.

Behandlingstid

Nav-kontoret har plikt til å behandle saka så snart som råd. I saker som gjeld akutt, mellombels bustad, vil det ofte vere nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klage

Dersom Nav avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Før opp kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til Nav. Lar Nav vedtaket bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no