Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

Beskrivelse

Du kan søkje om tilskott til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskottet kan du få til

 • skogkultur
 • vegbygging
 • miljøtiltak i skog
 • utdrift av skogsvirke med taubane, hest, osb.
 • utdrift av skogsvirke til energiflis
 • andre aktivitetsfremjande tiltak i skogbruket

Føremålet med ordninga er å stimulere til auka verdiskaping i skogbruket, samstundes som miljøverdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv og kulturminne i skogen blir tatt vare på og vidareutvikla.

Oppdatert

15.08.2010 14:38

Kriterier

Du har meir enn 10 daa produktiv skog. Tilskott til utdrift av skogsvirke til energiflis og til andre aktivitetsfremjande tiltak (sjå ovanfor) kan òg gjevast til

 • skogeigarar som har mindre enn 10 daa produktiv skog
 • eigarar som har landbrukseigedommar utan produktiv skog

Målgruppe

Skogeigarar

Behandling

Fylkesmannen gjer vedtak om tilskott til

 • vegbygging 
 • tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, o.a.
 • utdrift av skogsvirke til energiflis 

Elles er det kommunen som er vedtaksmyndigheit.

Behandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Før opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Statens landbruksforvaltning for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Veiledning

Søknad om tilskott til skogkultur, vegbygging, miljøtiltak i skog eller utdrift av skogsvirke til energiflis skrivast på skjema utarbeidd av Landbruks- og matdepartementet. Ved søknad om tilskott til drift med taubane, hest, o.a., ta kontakt med Fylkesmannen for å få meir informasjon. For andre tiltak i skogbruket, ta kontakt med kommunen.

Referanser

Sist endret 07.11.2013
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no