Skilt og reklameinnretningar - montering

Beskrivelse

Dersom du ønskjer å setje opp skilt eller reklameinnretningar, treng du normalt ikkje å sende inn melding/søknad til plan- og bygningsmyndigheita i kommunen. Det er likevel ei rekkje vilkår som må oppfyllast. Ønskjer du dispensasjon frå gjeldande føresegner, må du i alle fall sende ein søknad.

Det er ikkje noko formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte vere ein fordel at du snakkar med naboar og tverrbuarar som kan tenkjast å bli berørte av tiltaket. Du kan da gjere det klart at det ikkje er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikkje medfører urimeleg ulempe eller er til sjenanse.

Oppdatert

04.09.2008 13:38

Kriterier

Generelle vilkår:
 • Det må vere eit mindre tiltak som ikkje fører til fare eller ulempe for omgivnadene
 • Tiltaket må oppfylle alle relevante byggtekniske krav
 • Tiltaket er ikkje i strid med plan- og bygningslova
 • Tiltaket er ikkje i strid med kommunale bygningsvedtekter

Særskilde vilkår:

 • Skiltet (inntil 3,0 m2) eller innretninga (inntil 1,0 m2) må vere montert flatt på vegg
 • Skiltet må ikkje ha lys
    
  Ved plassering av skilt og reklameinnretningar må du ta særleg omsyn til krava om estetikk.
 • Målgruppe

  Alle som ønskjer å setje opp eit skilt eller ei reklameinnretning

  Klage

  Tiltak som er unntatt søknadsplikt, kan ikke påklagast av naboar og andre involverte. Dei må be kommunen gripe inn. Kommunen vil vurdere om innvendingane er rettkomne.

  Kommunen kan - i spesielle tilfelle - konkludere med at tiltaket er i strid med regelverket eller anta at tiltaket medfører sjenanse for omgivnadene. I slike tilfelle må tiltaket behandlast som ein søknad. Vedtaket frå denne behandlinga kan påklagast av partane, deg eller naboane. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

  Veiledning

  Du treng ikkje sende søknad eller melding til kommunen dersom tiltaket er i samsvar med vilkåra over. Er du i tvil, så kontakt kommunen for meir informasjon. Hugs at du står sjølv ansvarleg for at tiltaket ikkje skjer i strid med dei nemnde reglane.

  Referanser

  Sist endret 07.11.2013
  Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no