Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Prosjekt > VA-utbygging Løyning/Torekoven

VA-utbygging på Løyning/Torekoven

Odda kommune (v/ VAR-tjenesten) har besluttet at man ønsker å tilrettelegge for at hyttene på Løyning skal kunne ha lovlig innlagt vann. Beslutningen er basert på flertallet av hytteeiernes ønsker, og den generelle trenden i dagens hyttemarked med ønske om økt sanitær standard.

Odda kommune har vedtatt å bygge hovedledninger for vann og avløp i Løyningsvegen, samt alle samleledninger for vann og avløp inn i hyttefeltet. Byggingen kom i gang i 2012, og utbyggingen vil skje over noen år.

Den vedtatte tilretteleggingen av økt sanitær standard i Løyning-området medfører behov for etablering av en forsvarlig avløpsløsning. Alle hytter som har, og fortsatt ønsker å ha, innlagt vann vil bli pålagt tilknytning til ny kommunal avløpsledning. Odda kommune skal etablere ledningsanlegget langs Løyningsvegen, samt samleledninger innover i hyttefeltet.
Det henvises til kartvedlegg HB001 og HB002.
Øvrig ledningsanlegg (private stikkledninger) og installasjoner som må etableres, bekostes og driftes av den enkelte hytteeier. De fleste hytter vil ha behov for en liten pumpestasjon for avløp.

Det blir valgfritt å koble seg til kommunal vannforsyning. Private borebrønner kan fortsatt benyttes.
 

Sist endret 13.03.2014
Va-utbygging Løyning/Torekoven
Publisert 19.03.2014

Det vises til tidligere utsendt informasjon vedrørende vann- og avløpsløsninger på Løyning/Torekoven.

 

1 Traseer som skal bygges ut i 2014

Odda kommune har vedtatt å bygge ut følgende i 2014:

    • Hovedtrase langs Løyningsvegen videre inn til Løyningsvatnet
    • Løyning vannpumpestasjon (Løyning VP)
    • Løyning avløpspumpestasjon (Løyning AP)
    • Samletrase 463
    • Samletrase 980-2
Publisert 14.09.2012

Det vises til tidligere informasjon om saken. Odda kommune har vedtatt å bygge hovedledninger for vann og avløp i Løyningsvegen, samt alle samleledninger for vann og avløp inn i hyttefeltet. Odda Energi skal samtidig oppgradere det elektriske anlegget på Løyning, som pr i dag har knapp kapasitet.

Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Områdeleder VAR-tjenesten
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no