Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Prosjekt > VA-utbygging Løyning/Torekoven

Informasjon om VA-utbyggingen på Løyning

bilde007.jpg Odda kommune (v/ VAR-tjenesten) har besluttet at man ønsker å tilrettelegge for at hyttene på Løyning skal kunne ha lovlig innlagt vann. Beslutningen er basert på flertallet av hytteeiernes ønsker, og den generelle trenden i dagens hyttemarked med ønske om økt sanitær standard.

Odda kommune har vedtatt å bygge hovedledninger for vann og avløp i Løyningsvegen, samt alle samleledninger for vann og avløp inn i hyttefeltet. Byggingen kom i gang i 2012, og utbyggingen vil skje over noen år.  

Den vedtatte tilretteleggingen av økt sanitær standard i Løyning-området medfører behov for etablering av en forsvarlig avløpsløsning. Alle hytter som har, og fortsatt ønsker å ha, innlagt vann vil bli pålagt tilknytning til ny kommunal avløpsledning. Odda kommune skal etablere ledningsanlegget langs Løyningsvegen, samt samleledninger innover i hyttefeltet. I 2015 skal  samletraseene 454, 670, 775-2 og 980-1 bygges ut.


Det henvises til kartvedlegg HB001 og HB002.


Øvrig ledningsanlegg (private stikkledninger) og installasjoner må etableres, bekostes og driftes av den enkelte hytteeier. De fleste hytter vil ha behov for en liten pumpestasjon for avløp.

 

Det blir valgfritt å koble seg til kommunal vannforsyning. Private borebrønner kan fortsatt benyttes.

 

En framdriftsplan for utbyggingen finnes her.

 

Informasjonsbrev om utbyggingen på Løyning i 2015 er sendt ut til alle hyttene i uke 7 og 8.

Sist endret 19.02.2015
Va-utbygging Løyning/Torekoven
Tilbake
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Områdeleder VAR-tjenesten
Bunnhjørne
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no