Tilbud om psykiatrisk og psykomotrisk fysioterapi

Fysioterapeut Bård H Grov gir tilbud om psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi:
Hjerter i sand
Hjerter i sand


Utgangspunktet er en forståelse av kroppen som en funksjonell og samspillende enhet. Både undersøkelse og behandling omfatter hele kroppen, uansett pasientens symptomer og plager. Lokale problemer ses i sammenheng med kroppen som helhet, og endringer ett sted i kroppen forventes å sette i gang ringvirkninger i andre kroppsdeler.

Alle kroppens funksjoner virker inn på hverandre og står i et gjensidighetsforhold til hverandre.

Alt hva vi utsettes for- som mennesker, som kropper – alle våre erfaringer er bestemmende for vårt følelsesliv og vår personlighetsutvikling. At mangelfull hudkontakt og fysisk nærhet i barndommen skaper dype følelsesmessige sår, vet en i dag. Å rette oppmerksomheten mot hva kroppslige erfaringer generelt betyr for et menneske sin totale utvikling er derfor vesentlig.

Enhver følelse har sitt kroppslige uttrykk som innebærer bevegelsesimpulser, som regel økt aktivitet i muskulaturen. Muskulær spenning har et mentalt/følelsesmessig innhold. Å slippe muskulatur og pust er å slippe følelser.

Fysioterapeuten arbeider med massasje, spesifikke kroppsbevegelser og samtale. Måten pasienten puster på bestemmer doseringen. Pasienten lærer å finne frem til adekvate måter å motvirke ubehag og spenninger på i et trygt, forståelsesfullt og terapeutisk klima.

Alle kan ha nytte av Psykomotorisk fysioterapi, men terapien er først og fremst rettet mot økte eller reduserte muskelspenninger og smerter med bakgrunn i ergonomi, belastende bevegelsesvaner og følelsesmessige problemer.

Legen vurderer pasienten og henviser til behandlingen. Fysioterapeuten undersøker kroppsholdning, pust, bevegelser og muskelkonsistens. Ved betydelige avvik fra normene for ideelle kroppsforhold anbefales annen type fysioterapi.

  • Målet er smertefrihet eller reduserte smerter i en stabil og fleksibel kropp hvor pusten har full tilpasningsevne både til fysisk aktivitet og følelser.
     
  • Målet er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, uten unødige spenninger som hemmer pusten og bevegelser, samt en analytisk innstilling til hva som hemmer/fremmer egne kroppsforhold.
Når spenningene er betinget i mentale/følelsesmessige forhold, er det vesentlig at pasienten får anledning til å bearbeide de følelsene som kommer frem i forbindelse med behandlingen.

  • Fysioterapeuten hjelper pasienten med å registrere egne kroppsreaksjoner og med å avlære uheldige måter å forholde seg til ubehag på. Det kreves aktiv innsats av pasienten for å oppnå endring av spenningsmønster og finne frem til hensiktsmessige kroppsvaner.
  • Fysioterapeutens sensitivitet, innlevelse og vennlige berøring kan ofte hjelpe pasienten i kroppsomstillingen og til å akseptere seg selv på en bedre måte.
  • En legger vekt på å skape trygghet, forutsigbarhet og et godt forhold mellom pasient og terapeut.


Vanligvis starter timen med en kort samtale, og utgangspunktet er først og fremst kroppen. Samtalen tas opp igjen under behandlingen når pasienten har behov for det.

Selv om smerter og følelser kan oppleves kroppslig, er måten man tenker på medbestemmende for den individuelle reaksjonen. Sammenhengen klargjøres for pasienten som oppfordres til å vende fokus vekk fra smerten.

Pasienten hjelpes til å akseptere egne følelser uten voldsomme utbrudd, slik at toleransen for ubehagelige følelser øker. Samtidig stimuleres den enkelte til å tro på egne løsninger og til å ta ansvar for sine valg.

 
Sist endret 14.05.2013
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no