Skip Navigation Links(Hjem) > Aktuelt
Aktuelt

Økonomiplan 2010-2013/ Budsjett 2010

Forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010-2013 bygger på økonomiplan 2009-2012 og senere vedtak, regnskapet for 2008 og den økonomiske utviklingen i 2009 samt regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010.
Kommunlovens § 44 hjemler utarbeidelsen av økonomiplanen. Økonomiplanen skal omhandle hele kommunnes virksomhet og gi en realistisk oversikt iver sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planperioden er de neste 4 år, og økonomiplanen skal rulleres årlig. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanen og bruken av midler innarbeides i denne.

Gjennom økonomiplanen får kommunen oversikt over det økonomiske handlingsrommet, og kan gjøre prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal være saldert i hele 4-årsperioden.

Skatt og rammetilskudd øker med kr 10,9 mill i 2010. Samtidig øker lønnskostnadene inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift med kr 22,6 mill. Dette betyr at lønnsveksten er større enn inntektsveksten. Dette er Odda kommune sitt store problem og utfordring.

En sunn kommuneøkonomi innebærer at:

• Avsetning til disposisjonsfond skal minimum utgjøre 2 % av totale driftsinntekter.
• Bygningsmessig vedlikehold skal være kr 100 pr. m2.
• Midler til kompetanseutvikling skal utgjøre 1,0 % av totale lønnskostnader.

Det er budsjettert med opplæringsutgifter i tråd med kriteriet for sunn kommuneøkonomi. En avsetning til disposisjonsfond på 2 % av totale driftsinntekter betyr kr 10 mill. I rådmannens budsjettforslag er det ikke avsatt midler til bufferfondet i 2010. Dette kan unntaksvis gjøres i og med at det ligger inne en avsetning på kr 5 mill i resten av økonomiplanperioden.

Oppsummert prioriterer budsjettforslaget:

• Rehabilitering av bygg
• IKT
• Opplæring/ kompetanseutvikling

Utenom dette legger rådmannens forslag til budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 i all hovedsak opp til å videreføre dagens driftsnivå i Odda kommune. For å balansere budsjettet er det likevel nødvendig å gjennomføre noen tilpasninger. Tilpasningene utgjør i sum ca 1,6 % av totalbudsjettet på kr 613 mill. Det er foreslått at ett årsverk prioriteres til å arbeide med å redusere sjukefraværet. Et prosentpoeng reduksjon i sjukefraværet betyr at Odda kommune vil spare kr 3 mill. Dersom vi gjennom dette arbeidet lykkes med å redusere sjukefraværet vil det altså i høy grad lønne seg for kommunen.

Når ressursene ikke strekker til må kommunen prioritere hardere mellom oppgaver og finne nye, mer effektive måter å løse dem på. Fornyelse og effektivisering er stikkord i så måte. Ekstraordinære kraftinntekter som kan komme i årene 2011 – 2013, og som vi ikke vet størrelsen på i dag bør kanaliseres til vedlikehold/ rehabilitering av bygninger og veier samt avsetning til bufferfondet.

Det er lagt opp til et investeringsbudsjett hvor vi i hovedsak bruker egenkapital som finansiering. Unntaket er investeringer innen VAR-området som skal være selvfinansierende og svømmebasseng/ ventilasjon Røldal skule.


Publisert av Anne Erdal. Sist endret 25.11.2010
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no