Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk

Eierskapsmelding - eierstyring 2017-2020

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Odda kommunestyre vedtok i OK-sak 048/17 Eierskapsmelding - prinsipper for eierstyring.

Eierskap til virksomheter er et virkemiddel for å nå mål og å gjennomføre strategier. Kommunens eierskap til, eller deltakelse i de enkelte virksomhetene må derfor være forankret i kommunens sentrale mål og formelle roller.
 

Kommunen har tre grunnleggende roller:
Tjenesteleverandør,
Utviklingsaktør
Myndighetsutøvelser
 
Innenfor særlig de to første rollene står kommunen forholdsvis fritt i hvordan de organiserer arbeidet. Rollen ivaretas ofte i form av enten hel. eller deleierskap i selskaper i kommunen. Eierskapsmeldingen vil være et godt verktøy for å tydeliggjøre hvordan kommunens rolle ivaretas og hvorfor eierskap er valgt.  
 
Eierskapsutøvelse:
Odda kommunes eierskapsutøvelse skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk selskapslovgivning og annet lovverk, basert på aksepterte eierstyringsprinsipper og med bevissthet om skillet mellom rollen som eier og andre roller kommunen har. 
 
 
Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 11.07.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no