Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk > Kontrollutvalet i Odda kommune

Kontrollutvalet i Odda kommune

Logo - Odda kommune - Klikk for stort bilde


Kommunestyret vel representantar til kontrollutvalet. Utvalet har 5 medlemmar og minimum eit av desse må vere medlem av kommunestyret. Medlemmane og varamedlemmane kan ikkje vere representerte i andre politiske utval.


Mandatet til kontrollutvalet går fram av kommuneloven § 77:

  1. Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmene og varamedlemmene til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.

Oppgåver:

Kontrollutvalet fører tilsyn med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet har som hovudføremål å medverke til ei ålmenn tillit i befolkninga, i høve best mogleg løysing av kommunale oppgåver. Vidare at den kommunale oppgåveløysinga er i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Utvalet skal også sjå til at kommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet, kan ikkje leggast til kommuneadministrasjonen, eller til revisjonen.

 

Medlemer :

1. Kåre Instanes, leiar - Moderatene 

2. Solfrid Horne Moe, nestleiar - Arbeiderpartiet

3. Egil Lutro -  Høyre

4. Liv Mette Torekoven -  Samarbeidspartia

5. Endre Lillestraum - Høyre
 

Varaliste i rekke:
 

1. Nils Magnus Berge - Samarbeidspartia

2. Liv Solfrid Lono - Høyre

3. Vidar Våde - Rødt

4. Arne Opheim - Samarbeidspartia

5. Stein Tommy Varberg - Senterpartiet

6. Helge Patterson - Høyre

7. Margit Aga Jordal - Venstre
 

 

Odda kommune har avtale med IHR om revisjonstenester. Revisjonstenestene omfattar rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll i selskap som kommunen har eigarinteresser i, og andre kontroll- og tilsynsoppgåver i regi av kontrollutvalet.


Sekretær for kontrollutvalet:

Odda kommune kjøper sekretariatstenester for kontrollutvalet hjå Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune.


Sekretariatstenestene omfattar mellom anna saksførebuing for kontrollutvalet, møteinnkalling og saksoppfølging etter møter. Døme; føring av møteprotokoll og iverksetjing av vedtak. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet er direkte underlagt kontrollutvalet. Dei pliktar å følgja utvalet sine retningslinjer og pålegg.


Henvending til sekretariatet for kontrollutvalet i Odda, kan sendast til kontrollutvalet@hfk.no


Hordaland fylkeskommune ved Kjartan Haugsnes, tlf. 55 23 94 18 eller 901 89 542. 
 

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 24.05.2017
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no