Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Politisk

Pressemelding frå ordføraren i Odda

Tyssedal kraftstasjon - Klikk for stort bilde

Forslaget frå regjeringa sitt ekspertutval knytt til kraft - ei rein krigserklæring mot distriktskommunane

Utvalget foreslår å auka grunnrenteskatten og oppheva alle dei kommunale ordningane knytt til kraft. Forslaget er ein krigserklæring mot dei 175 distriktskommunane som har stilt naturressursane sine til disposisjon for vasskraft. For vertskommunane er forslaget eit fundamentalt løftebrudd. Forslaget om å oppheva ordningane som lovfester kommunane rettmessige krav på ein andel av vannkraftverdiane no - etter at stordelen av vasskrafta er bygd ut - er eit dramatisk brot på den samfunnskontrakten som har eksistert mellom stat, kraftutbyggjar og vertskommunane i meir enn 100 år.

For kommunane Jondal, Odda og Ullensvang vil dette utgjera eit inntektstap på omlag 121 millionar kroner. Dette vil føra til kutt i tenestene til innbyggjarane, investeringar vil måtta stoppast, og dei tilsette vil merka ei kraftig innstramming i drifta. Ordføraren i Odda ser dette som eit svik mot dei nasjonale ordningane som vart etablert tidleg på 1900-tallet for å sikra kommunane sine rettar og offentleg eigarskap til kraftproduksjon. Våre tre kommunar har stilt store naturressursar til disposisjon for nasjonen til kraftproduksjon. 

Vi krev at dei ordningane som framsynte norske politikarar vedtok i konsesjonslovgivinga i 1917 og seinare, vert vidareført. Våre naturressursar skal verdsetjast høgt, våre kommunar skal ha sin rettmessige avkasting på naturkapitalen som kraftproduksjonen utnyttar.

 

For våre kommunar utgjer dette omlag 121 millionar kroner:

 

Kraftrelaterte inntekter

Odda R2018

Jondal R2018

Ullensvang R2018

SUM

     

 

 

Salg av konskraft (netto)

−16 840 559

−6 200 000

−10 145 454

−33 186 013

Hjemfallsutbytte

−12 518 218

 

−2 498 056

−15 016 274

Hjemfallskraftsalg (netto)

−4 512 178

 

 

−4 512 178

Eigedomsskatt (berre kraft)

−64 471 638

 

−4 065 985

−68 537 623

Konsesjonsavgifter til fond

−25 204 932

−2 260 000

−2 988 461

−30 453 393

Naturressursskatt

−33 600 278

 

−4 807 780

−38 408 058

SUM

−157 147 803

−8 460 000

−24 505 736

−190 113 539

 

 

 

 

 

Sum salg av kraft og eigedomsskatt

−98 342 593

−6 200 000

−16 709 495

−121 252 088

Publisert av Ole-Jørgen Jondahl. Sist endret 30.09.2019
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no