Plan for flom- og skredfare i Odda kommune

Teknisk forvaltning har starta opp prosjektet "Plan for flom- og skredfare i Odda kommune". Prosjektet har fått tilskot fra Miljødirektoratet.

  • Prosjekteigar - Anton Langeland (teknisk sjef)
  • Prosjektansvarleg - Torstein Backer-Owe (virksomhetsleder teknisk drift)
  • Prosjektleiar - Eirik Lia (avd. ingeniør)
  • Prosjektdrivar - Tore Dolvik (kommunegeolog, vertskommune Kvam herad)

Prosjektet skal munna ut i to fagplanar:

  • Fagplan for flaumfare
  • Fagplan for skredfare

Fagplanane skal lage eit rammeverk og ein metodikk for å få ein oversikt over, og lage prioriteringar mellom fagvurderingar og sikringsprosjekt.
 

Fagplanane skal definera:

  • Kva veit me?
  • Kva veit me ikkje?
  • Kva skal me prioritera?

Fagplanane og rammene skal kunne brukast i beredskap.

Rammeverk og metodikk skal vera mogleg å overføra ved oppdatering av fagplanane, ved vidare arbeid i samanslåtte kommunar og til andre kommunar i fylket og i landet.

Publisert av Aslaug Margrethe Åkre. Sist endret 21.06.2017
Publisert 13.12.2017
Logo - Odda kommune


Odda kommune arrangerte den 29. – 30. november eit todagars lunsj-til-lunsj-seminar i Norheimsund, Kvam herad. Temaet var status i prosjektet Plan for flaum- og skredfare i Odda kommune, men tok òg opp aktuelle tema som var nyttige for andre kommunar i Hordaland. Alle kommunane i Hordaland fekk derfor invitasjon til å vere med på seminaret. 

Publisert 14.06.2017
Workshop

Odda kommune arrangerte i slutten av mai ein workshop, der me inviterte fagpersonar for å diskutere flaum- og skredfaren i Odda. NVE, NGU, fylkesmannen, Statens vegvesen, Statkraft, NVIM, Hordaklim, NGI, Norconsult, Multiconsult, samt Odda kommune var representert. 

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no