Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Barnehager

BARNEHAGEPLASS

 

Søknad om barnehageplass. 

Det vil kommer ny lenke til pålogging i foreldreportalen for Ullensvang kommune 06.01.20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hovedopptak 2019/2020

Søknadsfrist 1. mars.

Prosessen med opptak av barn i barnehage fra 16. august 2019: Det blir sendt ut tildelingsbrev senest innen medio april. Det er 14 dagers svarfrist. Av erfaring så viser det seg at noen takker nei til plass eller vi får nye ledige plasser utover våren pga flytting. Felles opptak fra august 2019 foregår derfor også ut mai måned. Det blir også foretatt opptak i den enkelte barnehage, fortløpende, etter dette. 

 

Hovedopptaket gjelder plasser som blir ledige i august når et helt årskull slutter i barnehagen. Brukernes prioriteringer skal tillegges vekt i opptaket, men det må være ledig kapasitet i de prioriterte barnehagene for at dette kan innfris.

 

Når det er flere søkere enn plasser, skal søkere som har rett til plass etter lov om barnehager § 13, prioriteres. Det må da legges ved sakkyndig vurdering fra sakkyndig instans (lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste), eller vedtak som er fattet etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd.

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som er født i november 2018 vil få rett til plass fra november 2019, og må søke om plass ved hovedopptaket.   
  • Barn som ønsker endring av plass, eller endring av barnehage for barnehageåret 2019/2020 må også søke om plass ved hovedopptaket.

 

Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 53654000, eller barnehage@odda.kommune.no

 

Foreldrebetaling

Fra 1. mai 2015 innføres ny ordning for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Fra 1. august 2016 innføres ordning for gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer i barnehage.

 

Søknadskjema og informasjon finner du her.

Betalingssatser fra 01.01.19 og 01.08.19. finner du her.

Fritak for foreldrebetaling pga. langvarig sykdom: her. (PDF, 93 kB)

 

Vedtekter for barnehager

Vedtekter (PDF, 124 kB) for barnehager i Odda kommune ble endret  etter vedtak i Odda kommunestyre sak 032/16, 14.02.18.

 

Individuellt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Infomasjon

 

Klage

Jfr. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §6 har søker klagerett.


Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass

- Søker kan også klage dersom vedkommende verken får sitt første eller andre oppfylt

- Ved supplerende opptak kan bare søkere som har lovfesta rett til prioritet klage

- Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket

- Klagen sender du til den instansen som har fatte vedtaket

 

Dersom kommunen konkluderer med at barnet skulle fått tilbud om den ønska plassen, skal det få tilbud om den første ledige plassen etter at barnetmed lovfesta rett til prioritet har fått tilbudet.

Dersom klageren ikke får medhold, går saken videre til klagenemda som er klageinstans i kommunen.


 

Nyttig informasjon ved oppstart i barnehage finner du her

 

Barnehagerute 2018-2019

Barnehagerute2019 - 2020

Erklæring om helsetilstand for barn i barnehage (PDF, 155 kB)

Kan mitt barn gå i barnehagen idag ? (PDF, 86 kB)

Se ellers link til den enkelte barnehage sin nettside under.

Velkommen til barnehagen

Folderen gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen (FUB). Folderen blir oversatt til engelsk, somali, arabisk, urdu, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Barnehager i Odda kommune
Kommunen eier og driver 7 barnehager. I Odda sentrum ligger Rabben, Eidesåsen, Hestavoll og Eitrheimsvågen barnehage. Vi har også barnehager i RøldalSkare og Tyssedal.

Fra 1.august 2014 er Tyssedal barnehage og Røldal barnehage organisert i Oppvekstsenter sammen med Tyssedal barneskole og Røldal skule.


Vi har ingen private barnehager i Odda kommune.

 

 

Vi ønsker deg velkommen som søker til og bruker av barnehagene i Odda kommune.
 

Sist endret 13.12.2019
Barnehagefaglig rådgiver Wenche Jordal