Slamtømming

Odda kommune har innført tvungen tømming av private slamavskillere. Tømmingen utføres normalt annet hvert år for private husstander og hvert fjerde år for fritidsboliger. Brukerne ilegges et slamgebyr som skal dekke kostnadene med ordningen. Odda kommune har også vedtatt en lokal forskrift utslipp fra mindre avløpsanlegg (PDF, 166 kB), som erstatter forurensningsforskriftens § 12.7 - § 12.13.

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges. Forurensningsmyndigheten har rett til, og plikter, å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Kommunens kostnad for dette arbeidet dekkes inn gjennom et årlig tilsyns-/kontrollgebyr.

 

Ordningen med slamtømming settes ut på anbud for rammeavtaler med private slamrenovatører. Disse er også ansvarlige for tømming av kommunens egne slamavskillere og avløpsrenseanlegg. Nåværende avtalepartner er Johnny Birkeland Transport v/Monica Daae, tlf. 57781170/40038040. Personer som ønsker informasjon om tidspunkt for tømmeruter eller bestille tømming av septik-tank kan kontakte selskapet direkte.

Tømming utenom faste tømmeruter vil faktureres iht. gebyrregulativet. Faktureringen skjer via Odda kommune. Kontaktperson i kommunen er Astrid N. Alfredsen, tlf. 53654639.

Sist endret 06.06.2014
kontaktperson
Telefon :
53 65 46 32
Mobil :
975 58 601
E-post :
torstein.backerowe@odda.kommune.no
Tittel :
Teknisk drift
Bunnhjørne
Virksomhetsleder Gunnvor Dagestad