Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Startlån for kjøp av bolig


Startlån er en låneordning for de som sliter med å etablere seg på boligmarkedet, eller har vansker med å  bli boende i boligen sin. Det er kommunen som forvalter startlånet av midler som Husbanken har gitt.

I Odda er det NAV Odda som behandler søknader om startlån. På NAV Odda kan du få  mer informasjon om startlån, søknadskjema m.v.

Ved å gå inn på www.husbanken.no kan du finne ytterligere informasjon.


Hvem kan få lån

Startlån er behovsprøvd og kan omfatte blant andre personer i etableringsfase, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

Hva kan det gis lån til

Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Kommunen kan gi lån til husstanden for:

Kjøp av bolig

Lånet kan nyttes til kjøp av selveide helårsboliger og andre typer bygg som etter utbedring skal nyttes til bolig.

For boliger i borettslag vil både kjøpesum og andel fellesgjeld bli lagt til grunn ved vurderingen.

Kombinasjonen, kjøp og utbedring, kan være et godt alternativ for enkelte husstander, som for eksempel unge i etableringsfasen, etter som dette ofte er blant de rimeligste løsningene. I så fall blir kostnadene både for kjøp og utbedring lagt til grunn ved vurderingen.

Utbedring av bolig

Det kan gis lån til utbedringer

Oppføring av bolig

Startlån kan gis som topplån ved oppføring av bolig

Refinansiering

Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen

Forhåndsgodkjenning

NAV Odda kan gi en skriftlig godkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig.

Utestående fordringer

Det blir foretatt en kredittvurdering ved alle lånesøknader

Søknadsbehandling

NAV Odda tar sikte på en rask saksbehandling. Når søker har fylt ut og levert den dokumentasjonen som trengs, er målet å gi et overslag "over bordet". Utgangspunktet er max 14 dagers behandlingstid.

Låneutmåling

Det kan velges å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der det private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilt husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd.

Rente - og avdragsvilkår

Rente - og avdragsvilkårene fastsettes av Departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.

Klageadgang

Det er anledning til å klage på Husbankens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån eller tilskudd. Klagen må være skriftlig og sendes det kontoret som har truffet vedtaket. Klagen må begrunnes og skal nevne det vedtaket det klages over og hvilke endring som ønskes. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram.

Det er også klageadgang på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på lån etter tilskudd etter forvaltningslovens regler.

 
Sist endret 14.10.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Artikkel (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no