Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnet si totale innsats for å oppretthalde, betre og fremje innbyggjarane si helse. Folkehelsearbeid skal svekka risikofaktorar for dårleg helse og styrka faktorar som bidreg til betre helse.

 

Fine omgivelser bidreg til god helse - Klikk for stort bilde

Målsetninga for folkehelsearbeidet i Odda kommune står i Samfunnsplanen 2007-2019:
Folkehelsearbeidet skal bidra til at Odda blir ein trygg og trivelig plass å bu.

I Odda kommune har vi Folkehelsekoordinator og avdeling for Miljørettet helsevern som jobbar med folkehelsearbeid.

Folkehelserarbeid  i kommunen er tverrsektorielt og vert utført på fleire arenaer. Gjennom kommunen sine ordinære verksemder, for eksempel skule, barnehage, kultur og samferdsel vert grunnlaget for helse og trivsel lagt. Kommunen har ansvar for å førebyggje smittsame sjukdommar, leggje til rette for trygge og helsefremjande miljø og stimulera innbyggjarane til ein sunn livstil. Viktige samarbeidspartar utanom kommuneorganisasjonen er frivillige organisasjonar, næringsliv og statlege organ.
 

Folkehelseprofil 2017 for Odda kommune

Profilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden til innbyggerne og faktorer som påvirker denne. Du kan lese den her. (PDF, 5 MB)
 

Folkehelseoversikten for Odda kommune

Du kan lese den her (PDF, 2 MB)


 

Sist endret 23.03.2017
kontaktperson
Adresse: Opheimsgata 31 5750 Odda NORGE
Telefon :
53 65 40 00
E-post :
epost@odda.kommune.no
Bunnhjørne
Virksomhetsleder Marit Dagestad