Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Barns miljø i skoler og barnehager

Les mer om barns miljø i skoler og barnehager
Les mer om barns miljø i skoler og barnehager
Miljørettet helsevern etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Denne forskriften blir ofte kalt "barnas arbeidsmiljølov".
mhv-veileder.jpg
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager m.v
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. trådde i kraft 01.01.1996. Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

Miljørettet helsevern har etter denne forskriften:
• Godkjenningsmyndighet
• Tilsynsansvar og
• Veiledningsansvar

Miljørettet helsevern skal ved sin saksbehandling føre tilsyn med at virksomheter som kommer inn under forskriften planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte.

Godkjenning av skoler og barnehager Forskriftens § 6 omhandler krav til godkjenning. Her heter det bl.a. at virksomheter som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av forskriften skal ha ny godkjenning. I Odda kommune ble alle skoler og barnehager godkjent i juni 1999, noen på vilkår. Miljørettet helsevern følger opp hvordan virksomhetene jobber med internkontroll etter forskriften og hvordan kommunen og virksomheten jobber for å bedre de negative forhold som ble påpekt i godkjenningsvedtakene og negative forhold som er oppdaget i ettertid.
Miljørettet helsevern har et eget søknadsskjema for godkjenning etter forskriften. Videre er det også utarbeidet en veiledning til søknadskjemaet. Disse skjema kan fås ved henvendelse til Miljøretta helsevern sitt kontor.
tlf. 53 65 45 57
Sist endret 19.09.2011
Eksterne linker
Virksomhetsleder Marit Dagestad