Skip Navigation Links(Hjem) > Tjenester

Støy

Støy er definert som uønsket lyd.
Støydame
Støydame
Vi kan oppleve sjenerende støy fra mange kilder i omgivelsene, for eksempel
trafikk, forskjellige typer av aggregat(kjøling, ventilasjon), industri/byggeaktivitet,
musikk fra utesteder, konserter osv.

Det er mange forskjellige regelverk som omhandler støy, og det er ikke alltid like lett å si hvilket som er det riktige i hver enkel sak. De som er utsatt for sjenerende støy fra omgivelsene kan ta saken opp med Miljøretta helsevern som i visse saker
kan gi pålegg om retting. Ellers så gir vi veiledning og henviser til rette myndighet.

Lover: Forurensingsloven, Kommunehelsetjenesteloven, plan- og bygningsloven
Forskrifter: Forskrift om grenseverdier for lokal forurensing og støy Byggeforskriftene. Forskrift om miljørettet helsevern.


 
Sist endret 19.09.2011
Virksomhetsleder Marit Dagestad