Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Introduksjonsordning

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Deltakelse i kommunale introduksjonsprogram er obligatorisk for flyktningene.

Det kommunale introduksjonsprogrammene tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk samt innsikt i norsk samfunnsliv. Det er også viktig å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller motivere til utdanning.

Personer som deltar i programmet har krav på en introduksjonsstønad. Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom kommune og NAV i arbeidet med programmet.

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som:


  Les mer:


 • Har fått opphold på grunnlag av søknad om asyl og er bosatt i kommune i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. • Er familiemedlem til en som har fått opphold på grunnlag av asyl. • Ved bortfall av en familieinnvandringstillatelse fikk oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag. Dette gjelder personer som har fått selvstendig opphold på grunn av mishandling i samlivsforhold, tvangsekteskap, eller er forhindret fra å returnere til hjemlandet på grunn av sosiale og kulturelle forhold


 • http://www.imdi.no/no/Kvalifisering/Introduksjonsordning/
  Sist endret 14.12.2011
  Mobil :
  975 58 450
  E-post :
  vibeke.s.hagen@odda.kommune.no
  Tittel :
  prosjektleder Odda-Bo
  Bunnhjørne
  Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no