Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Landbrukstenester

Odda kommune har ikkje eigne tilsette for å ta seg av landbruksfagelge oppgåver, men kjøper desse tenestene frå Ullensvang herad. Dette vil gjelda til 1.1.2020:

 

Odda kommune kjøper for tida tenester som svarar til 50 % stilling. Trine Hilstad har eit koordineringsansvar for landbrukssakene i Odda, og vil ha kontordagar i Odda på onsdagar og torsdagar. Ingrid Riise vil vera i Odda av og til, og frå hausten truleg annakvar fredag. Resten av arbeidet for Odda vert utført frå landbrukskontoret i Kinsarvik.

 

 

Oppgåver som ligg til landbrukskontoret i Odda:
 - Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.

 

- Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.

 

 - Handsaming av saker etter konsesjonslova.
 


Pr. i dag har me førdelt oppgåvene slik imellom dei tilsette: 

 - Trine Hilstad  - tilskotsforvalting som gjeld produksjonstilskot, SMIL, investeringstilskot i jordbruket, bruk av skogfond og skoglovssaker m.fl., retting av gardskart.

 - Rolf Erling Loe – Regionale miljøtilskot (RMP), viltsaker

 - Rannveig Børve – dei fleste jordlov- og konsesjonssakene, BU-saker

 - Ingrid Riise - autorisasjon plantevern, tilskotsforvalting som gjeld veterinærar, produksjonstilskot i jordbruket, BU-saker
 


Sjølv om me har kontordagar i Odda alle dagane i veka, er de velkomne til å ta kontakt med oss også dei dagane me sit i Kinsarvik ev. andre utekontor.
 


Kontaktinfo: Trine Hilstad 477 13 576.  Eller de kan kontakta sentralbordet på heradshuset i Kinsarvik på
telefon 53 67 15 00 og spørja etter den sakshandsamaren de vil snakka med.

 

 

Sist endret 30.09.2019
Tjeneste (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no