Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Midlertidig bolig

 MIDLERTIDIG BOTILBUD


Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Er du i en nødssituasjon uten noe sted å bo, har NAV Odda plikt til å hjelpe deg med å finne midlertidig sted å bo dersom du oppholder deg i kommunen. Det er ikke noe krav om at du selv først må ha forsøkt å finne et botilbud. NAV Odda må faktisk finne et botilbud til den som ikke klarer dette selv. NAV Odda må også følge opp at du faktisk har et sted å være, dvs. at botilbudet er tilgjengelig for deg.

Hva kan du få?

Du kan få hjelp til midlertidig botilbud som kan være helt eller delvis betalt av kommunen. Dersom du har midler, skal du betale selv. Midlertidig husvære kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det evt. er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet. Kommunen skal, så vidt det er mulig, iverksette tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger, men ikke har klart å finne bolig på egen hånd.

Barnefamilier, barn og unge som har et akutt boligbehov må få tilbud om midlertidig husvære som er forsvarlig og som egner seg for dem. Jf rundskriv U-5/2003 Veiledning for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27.

Hvordan får du midlertidig bolig?

Dersom du er i en nødsituasjon, kan du ta kontakt med NAV Odda. Anmodning om midlertidig bolig fremlegges for en saksbehandler.

Klage

Eventuelle avslag kan påklages til fylkesmannen.

Bolig til vanskeligstilte

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Ansvaret for å ha en tilfredsstillende bolig ligger i utgangspunktet hos den enkelte. For personer som ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet, enten dette skyldes økonomiske, sosiale, helsemessige eller mer sammensatte forhold, har også kommunen et ansvar for å sikre en tilfredsstillende bolig.

Bestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 omfatter ikke personer i en akutt situasjon.


 
Sist endret 07.10.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Tjenester (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no