Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning


Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Alle kommuner skal ha et tifredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. Odda Kommune har lagt denne tjenesten til NAV Odda

Rådgivningen vil variere avhengig av hvilke behov du har. Det kan for eksempel være hjelp til å disponere pengene, slik at du ikke får betalingsvanskeligheter, som igjen kan føre til sosiale problemer.


Hvem kan få økonomisk rådgivning?

Du kan søke om økonomisk rådgivning dersom du

 • opplever en situasjon preget av mangel på økonomiske ressurser i forhold til å dekke nødvendige behov

 • får vanskeligheter med å betale regningene dine

 • får problemer med å betale tilbake gjelden din

Du kan også få økonomisk rådgivning i forbindelse med søknad om økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp)


Hva slags hjelp kan du få?

NAV Odda kan hjelpe deg å sette opp et budsjett for å finne ut om du har nok inntekter til å dekke utgiftene. Dersom utgiftene viser seg å være større enn intektene, vil du få råd om hva du kan og bør gjøre for å balansere dette. Du kan for eksempel få hjelp til:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din

 • Å sette opp et husholdningsbudsjett

 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter(unngå økonomiske feilprioriteringer)

 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger

 • Skrive søknad om utsettelse av betaling

 • Få opplysninger om rettigheter og plikter

 • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene få hjelp til å søke gjeldsordning

 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer

 • Kontakt med namnsmannen

Hjelpen forutsetter samarbeid. Som søker må du legge frem de opplysningene NAV Odda trenger

NAV Odda har plikt til å henvise til og formidle kontakt med rette instans når de selv ikke har kompetanse og er fullt orientert om den hjelpen du kan få.


Gratis rådgivning

Økonomisk rådgivning er gratis. Det vil gjøre det enklere å få oversikt over situasjonen din dersom du før møtet går gjennom listen nedenfor og skaffer relevant dokumentasjon/vedlegg.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Utskrift av siste ligning

 • Saldo på alle konti

 • Kopi av husleie - eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter

 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre månedene

 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte

 • Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.

 • Kvitteringer for betalt husleie og strøm

 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv.

 • Utgifter til barnehage, SFO, eller annen barnepass

 • Utgifter til forsikring

 • Opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått tilsendt såkalt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.


Hvordan får du hjelp?

Ta kontakt med NAV Odda for å avtale møte.


Saksgang

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter samarbeid mellom søker og rådgiver ved NAV Odda. Flgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Kartlegging av livssituasjonen din, med oversikt over inntekter i form av et budsjettoppsett

 • Vurdering av evnen til å betjene den økonomiske situasjonen

 • Forslag til tiltak og løsninger på grunnlag av de vurderingen som er gjort og etter avtale med den det gjelder.

 
Sist endret 14.10.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no