Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.
 

Dersom du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Hvem kan få økonomisk stønad?

§                         Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.

§                         Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.

§                         Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.

§                         Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.

§                         For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.

§                         Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

NAV Odda tar i mot søknad og vurderer behov for hjelp. NAV Odda vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden behandles, blant annet for at dere kan se på hjelpebehovet sammen. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av din økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV Odda har søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med NAV Odda.

De fleste NAV-kontor krever dokumentasjon av inntekter og utgifter og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

§                         Siste ligningsattest

§                         Saldo fra alle konti

§                         Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter

§                         Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder

§                         Dokumentasjon på eventuell bostøtte

§                         Opplysninger om lån, kredittgjeld osv.

§                         Kvittering for betalt husleie og strøm

§                         Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege osv

§                         Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass

§                         Utgifter til forsikring

§                         Opplysninger om innskudd i spareordninger

Søknaden sendes NAV Odda, Postboks 393, 5751 Odda

Ved særlig behov kan du fremme en muntlig søknad, som noteres ned av saksbehandler. Du har rett til å bli representert av en fullmektig som ivaretar dine interesser.

Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.

Utbetaling av stønaden varierer; det er opp til den enkelte kommune å bestemme dette. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønster gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva er satsene for sosialhjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbaserte, og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter disse. Alle søknader avgjøres etter en individuell vurdering som tar utgangspunkt i din økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon. Odda kommune følger i dag de statlige retningsgivende satsene

Hjelpen skal bidra til at du klarer deg selv, og den skal være kortvarig. NAV Odda har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Første gang publisert 07.10.2011
Telefon :
55553333
Tittel :
Nestleder NAV Odda
Bunnhjørne
Åpningstider/kontaktinfo (1)
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no