Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester

Grunnskolene i Odda kommune

Den obligatoriske grunnskoleopplæringen i Norge er tiårig, og barna starter på skolen når de er 6 år. Kommunene har ansvar for grunnskoleopplæringen fra 1-10 klassetrinn.


Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle. Grunnskoleopplæringen er gratis. Det gjelder også alt undervisningsmateriell.


Odda kommune har fem grunnskoler: 

Odda barneskole 

Tyssedal barneskole

Skare barneskule

Røldal skule

Odda ungdomsskole


Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1. - 4. trinn og for barn med spesielle behov på 1. - 7. trinn.

Dette er hjemlet i Opplæringslova § 13-7.

Se informasjon om SFO tilbudene i Odda kommune under den enkelte skole.


Skoleruta finner du inne på den enkelte skoles hjemmeside.


Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Tjenesten er opprettet med hjemmel i Opplæringslovens § 5-6. Det skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får gode og likeverdige opplærings- og utviklingsmuligheter. 
Sist endret 06.06.2012
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no