Skip Navigation LinksOdda.kommune.no > Tjenester > Teknisk forvaltning

Landbruk

Ullensvang, Eidfjord, Odda og Kvam har i fleire år samarbeidd om landbruksfaglege tenester ved at Ullensvang herad har arbeidsgjevaransvaret for alle dei tilsette på landbrukskontoret. Dei tre andre kommunane kjøper landbruksfaglege tenester i større og mindre grad frå Ullensvang herad.

 

 

Odda kommune kjøper for tida tenester som svarar til 50 % stilling. Trine Hilstad har fått tildelt hovudansvaret for landbrukssakene i Odda. Ho vil vera på kontoret i Odda på tysdagar framover. Ingrid Riise vil vera i Odda av og til, og frå hausten truleg annakvar fredag. Resten av arbeidet for Odda vert utført frå landbrukskontoret i Kinsarvik.

 

 

Oppgåver som ligg til landbrukskontoret i Odda:

  • Forvalting av tilskotsordningane i jord- og skogbruk. Dette gjeld mellom anna produksjonstilskot i jordbruket, BU-tilskot, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), regionale miljøtilskot (RMP), organisert beitebruk og tilskot til skogkultur/bruk av skogfond  m.fl.
  • Handsaming av saker etter jord- og skoglova. Dette kan vera søknader om løyve til deling av landbrukseigedom, løyve til omdisponering etter jordlova, løyve til å byggja landbruksvegar, dette gjeld både jord- og skogsvegar.
  • Handsaming av saker etter konsesjonslova.

Pr. i dag har me førdelt oppgåvene slik imellom dei tilsette:  

  • Trine Hilstad  - tilskotsforvalting som gjeld produksjonstilskot, SMIL, investeringstilskot i jordbruket, bruk av skogfond og skoglovssaker m.fl., retting av gardskart.
  • Rolf Erling Loe – Regionale miljøtilskot (RMP), viltsaker
  • Rannveig Børve – dei fleste jordlov- og konsesjonssakene, BU-saker
  • Ingrid Riise - autorisasjon plantevern, tilskotsforvalting som gjeld veterinærar, produksjonstilskot i jordbruket, BU-saker

 

Sjølv om me berre er i Odda fast på tysdagar, er de velkomne til å ta kontakt med oss alle dagar heile veka!

 

Kontaktinfo: Trine Hilstad 477 13 576.

 

Eller de kan kontakta sentralbordet på heradshuset i Kinsarvik på

telefon 53 67 15 00 og spørja etter den sakshandsamaren de vil snakka med.

 

Sist endret 21.02.2018
Tjeneste (1)