Havnevederlag for Odda havnedistrikt - 2015

Gjeldende fra 01.01.2015

Havneavgiftene kreves opp innen Odda havnedistrikt etter nedenstående regulativ som er vedtatt på grunnlag av § 25 i Lov om havner og farvann av 22.06.2012 og forskrifter av 2.12.94, nr 1070 og 1077 fastsatt av Fiskeridepartementet.

A. ANLØPSAVGIFT

Med de unntak som er nevnt nedenfor skal alle fartøyer som anløper havnen betale anløpsavgift etter følgende satser:

Fartøy i bruttotonn (BT)

Fra

Til

Kroner pr.bruttotonn(BT)

0 BT

300 BT

0,53

301 BT

600 BT

0,59

601 BT

1200 BT

0,60

1201 BT

2000 BT

0,69

2001 BT

3000 BT

0,79

3001 BT

5000 BT

0,87

5001 BT

10000 BT

0,79

10001 BT

20000 BT

0,69

20001 BT

30000 BT

0,60

30001 BT

----------

0,53


Avgiften betales bare en gang for ankomst og avgang tilsammen.

Fartøy som går i regelmessig rute eller anløper havnen kun for kull, olje- eller vannforsyning samt proviantering, eller kun for å ta ombord eller ilandsette passasjerer, betaler anløpsavgifter med kun en fjerdedel av forannevnte satser. Dersom fartøyet losser eller laster så mye varer, til- eller fra utlandet at de opptar minst en halvdel av skipets nettodrektighet, eller bestuver minst 100 tonn, skal det at skipet går i regelmessig rute, ikke frita det for å betale fulle anløpsavgifter.

Turist- og lystfartøyer som med betalende selskaper eller i leiet tjeneste anløper havnen, skal betale fulle havnepenger.

B. KAIVEDERLAG

1. Fartøyer som nytter havnevesenets eller kommunens kaier, betaler kaiavgift etter følgende satser:

Av de første 100 br. tonn 125 øre pr. tonn pr. d.
Av de neste 100 ” (101 – 200) 93 ” ”
Av de neste 300 ” (201 – 500) 93 ” ”
Av de neste 500 ” (501 – 1 000) 79 ” ”
Av de neste 1 000 ” (1 001 – 2 000) 79 ” ”
Av de neste 1 000 ” (2 001 – 3 000) 79 ” ”
Av de neste 2 000 ” (3 001 – 5 000) 60 ” ”
Over 5 000 ” (5 001 - ) 59 ” ”

Minsteavgift kr 92,-

Fartøyer i regelmessig rute og lokalruter gis 25 % reduksjon. Fartøyer som anløper kun for bunkring, proviantering eller vannfylling gis 50 % reduksjon.

2. Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kaien og inntil det igjen forlater denne. Del av døgn på 6 timer eller derunder, regnes for et halvt døgn. Det betales dog alltid bryggeavgift for minst ett døgn. Helligdager medregnes ikke ved beregning av liggetiden med mindre lossing eller lasting, ombordtaking eller ilandsetting av passasjerer eller post foregår på disse dager. Som lasting regnes også kull-, olje- og vannforsyning som foregår på helligdager. For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kai, hvis fraværet fra denne ikke har vært over 3 timer. Er fraværet over 3 timer skal det skje fradrag i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved havnevesenets kaier til en annen, uten i den mellomliggende tid å ha vært utenfor havnedistriktets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelse har ligget ved kaien.

C. VAREVEDERLAG

1. Varer som ankommer sjøverts og som ikke skal videresendes sjøverts.

1 a) For de første 48 timer, søn- og helligdager ikke medregnet, - ingen vederlag.
1 b) Etter 48 timer:
På brygge eller åpen plass, kr 7,50 pr. kvm./ døgn.
For tyngre varer, kr 7,50 pr. tonn.

2. For varer som ankommer havnen for videre forsendelse sjøvert.

2a) For de første 3 døgn, søn- og helligdager ikke medregnet, - ingen vederlag.
2b) Etter 3 døgn:
På brygge eller åpen plass, kr 7,50 pr. kvm./døgn.
For tyngre varer, kr 7,50 pr. tonn.


3. For varer som bringes ombord eller iland over havnevesenets eller kommunens kaier, betales følgende avgifter:

Trelast 11,53 kr pr. stdr.
Varer i containere 4,64 kr pr. tonn
Gravemaskiner 463 kr pr. stk.
Armeringsstål, profilstål, stålrør etc. 16,14 kr pr. tonn
Kull, koks, sinders 3,01 kr pr. tonn
Grus, sand, singel 6,91 kr pr. tonn
Asfalt, oljegrus 2,84 kr pr. tonn
Fliser, murstein, takstein, sement 11,53 kr pr. tonn
Betongvarer, rør, kummer etc. 3,64 kr pr. tonn
Brakker, boder etc. 347,60 kr pr. stk
Lastebiler 463,05 kr pr. stk.
Øvrige varer 23,06 kr pr. tonn
Tømmeropplag for utskiping 11,58 kr. pr m3 fast masse


D. CRUISEVEDERLAG

Cruisebåt liggende til havn 1,03 kr pr tonn
Cruisebåt ankret 16,54 kr pr tonn
Vakthold:
ISPS vakt 607 kr pr vakt pr time
Ordinær vakt 276 kr pr vakt pr time

GENERELT

Hvorvidt et fartøy går i regelmessig rute, og om et fartøy skal betraktes som turistfartøy/ lystfartøy eller ikke, avgjøres i tvilstilfelle av vedkommende regjeringsdepartement.

Vedtatt av Odda kommunestyre

Sist endret 14.01.2015
Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228

Relaterte ressurser

Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no