Skip Navigation Links(Hjem) > Kunngjøringer

Oppstart av reguleringsplan og høyring av planprogram - Eitrheimsneset

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan og høring av planprogram for Boliden Odda AS for områdene på Eitrheimsneset og Mulen-Fureneset. 

Eitrheimsneset er regulert fra før og er i kommuneplanens arealdel satt av til industri. Området Mulen-Fureneset med fjellhaller og sjødeponi er uregulert og vist som LNF-område i kommuneplanen. Formålet med denne reguleringsplanen er å oppdatere gjeldende plan og regulere området i Mulen-Fureneset i samsvar med gitte tillatelser. Arbeidet skal også omfatte noen justeringer i samsvar med ny søknad om driftstillatelse etter Forurensingsloven. Hovedformålet med planarbeidet er å sikre plangrunnlaget for 20-30 nye års drift på samme område som i dag.

Planforslaget er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning med planprogram, jf. forskrift om konsekvensutredning §6b og punktene 4b, 8b, 19 og 24 vedlegg I. For vurdering av aktuelle tema vises det til planprogrammet. Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er et fast element for alle planer og utføres etter metode for ROS-analyse beskrevet i DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017).

Boliden Oddas virksomhet drives i hovedsak med grunnlag i tillatelser gitt i medhold av lov om vern mot forurensinger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 11, jf. § 16 og endringer i medhold av § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 18.06.1999 og søknad av 11.06.2002.

Tillatelse til virksomhet er gitt av Klima- og forurensingsdirektoratet (tidligere SFT) og tillatelsen forvaltes nå av Miljødirektoratet basert på tillatelsesnr. 2005.054.T av 7.2.2003 og sist endret den 23.8.2012. Boliden Odda AS har i søknad datert 1. mai 2018 søkt Miljødirektoratet om fornyet driftstillatelse.

Oppstartsvarselet og planprogrammet er tilgjengelige på Odda kommune sine nettsider www.odda.kommune.no/verktoy/kunngjoringer/ og Norconsult sine nettsider www.norconsult.no/aktuelt/kunngjøringer.

Det inviteres samtidig til et informasjonsmøte onsdag den 20. juni 2018, kl. 18.00 hos Boliden AS.

Representanter fra Boliden AS, Odda kommune og Norconsult vil være til stede og vil gå gjennom planprogrammet som beskriver planarbeidet som skal gjennomføres for framtidige utbygginger..

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Norconsult ved Peter Sonnenberg, tlf. 45404714. Innspill og merknader kan sendes skriftlig til Norconsult AS, Eitrheimsvegen 10, 5750 Odda eller via e-post til firmapost@norconsult.com eller til pso@norconsult.no innen 21.juli 2018.

Last ned planprogram (PDF, 3 MB)

Last ned varselbrev (PDF, 441 kB)

 

Publisert av Kristian Bondhus-Jensen. Sist endret 12.06.2018

Logg inn


Kontaktinformasjon

Odda kommune
Besøksadr. rådhuset Opheimsgata 31
5750 Odda
E-post : post@odda.kommune.no
Telefon
: 53 65 40 00

Org.nr.
: 964 967 814
Kontonr.
: 3530 30 66975
Kommunenr.
: 1228
Odda kommune Opheimsgata 31, 5750 Odda Tlf: 53 65 40 00 post@odda.kommune.no      Faktura okonomi@odda.kommune.no